Rekryteringstjänster

NXT Interim erbjuder en flexibel rekryteringslösning som paketerats i olika moduler. Oftast är behovet en komplett rekryteringsprocess, men ibland finns önskemål om olika delar i processen som t ex second opinion, long list, short list eller utförande av olika tester som personlighetstester eller kapacitetstester.

 

I alla våra rekryteringsprocesser utgår vi från en tydlig strategi utefter en godkänd kravprofil som vi gemensamt gått igenom. I samband med vårt kravprofilsmöte sätter vi upp en tydlig tidslinje för uppdraget.

Efter vårt kravprofilsmöte scannar vi av relevanta nätverk som LinkedIn, Communitys, föreningar, intresseorganisationer samt våra egna nätverk och kandidatbaser för att hitta rätt kandidat samtidigt som vi annonserar i olika media.

Idag finns över 2,9 millioner LinkedIn konto registrerade i Sverige som vi söker igenom via speciella licenser.

 

Utöver våra tester erbjuder NXT Interim en rad olika kompetenshöjande och utvecklande analyser tillsammans med en legitimerad psykolog.

Dessa utförs ofta för teamutvecklingsbehov, ledande befattningar och ledningsgrupper. Allt för att ni som kund ska få ut maximalt av era kompetenser där ni lär er att förstå varandras styrkor och svagheter.

NXT Interim erbjuder följande analyser: PPA, GIA/TST, BPA, TEIQ, HPTI, ENGAGE

NXT Interim erbjuder följande analyser

ThomasPPA är en snabb och lättillgänglig beteendeanalys som indikerar: 

  • Styrkor och begränsningar hos individer och grupper.
  • Hur en individ och grupp hanterar förändring.
  • Hur man individanpassar sin kommunikation i ledarskapet.
  • Hur individer samarbetar med varandra och var konflikter kan uppstå.
  • Vad olika individer behöver tänka på i bemötande, exempelvis av kunder.
  • Vilka förutsättningar en grupp har med att lyckas med specifika uppdrag.

ThomasTST/GIA är ett arbetsorienterat kapacitetstest som mäter: 

  • Kandidatens inlärningshastighet inom fem olika kognitiva aspekter.
  • Kandidatens förmåga att ta till sig utbildning.
  • Hur snabbt kandidaten anpassar sig till förändring.
  • Kandidatens förmåga till problemlösning och strategiskt tänk.
  • Om kandidaten kommer att bli utmanad på rätt nivå i den tilltänkta befattningen.
  • Hur snabbt kandidaten kommer in i sin nya roll och därmed blir lönsam.

ThomasBPA möjliggör en snabb och strukturerad analys av befattningen vilket effektiviserar och kvalitetssäkrar en rekrytering genom att: 

  • Tydliggöra beteendemässiga krav och förväntningar på en befattning.
  • Skapa samsyn kring dessa krav och förväntningar.
  • Ställa olika egenskaper mot varandra.
  • Identifiera framtida framgångsfaktorer.
  • Rekrytera rätt person till rätt plats.
  • Skapa en gapanalys mellan önskat beteende och faktiskt beteende.

TEIQue är ett egenskapsbaserat test av emotionelintelligens som indikerar:

  • Hur medveten kandidaten är om sina egna och andras känslor, vilket har betydelse för förmågan att hantera relationer.
  • Hur väl kandidaten utvecklar och behåller relationer, vilket exempelvis påverkar hur väl kandidaten samarbetar i team.
  • Hur effektivt kandidaten kan hantera andras känslor.
  • I vilken utsträckning kandidaten kan motivera och engagera sin omgivning.
  • Graden av emotionell intelligens, vilket är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i sitt arbete.
  • Styrkor och utvecklingsområden inom 15 olika aspekter av emotionell intelligens, som exempelvis stresshantering, förändringsbenägenhet och social medvetenhet.

HPTI är ett personlighetstest som bygger på 5 faktormodellen och indikerar: 

  • Sannolikheten är för att hen kommer att bli en framgångsrik ledare.
  • Hur bra hen kommer att hantera pressade situationer.
  • Om hen har en stark arbetsmoral.
  • Om hen är öppen för nya arbetssätt.
  • Hur hen hanterar svåra samtal.
  • Huruvida hen kommer att trivas i en konkurrensutsatt miljö.
  • Vilken ledarskapsutbildning hen skulle de dra nytta av.

ThomasEngage är en vetenskapligt förankrad metod för att mäta engagemang där resultatet visar: 

  • Medarbetares engagemang inom tre områden (dimensioner) med direkt koppling till organisatorisk framgång: Relationer, Roll och Belöning.
  • Hela organisationens engagemangsnivåer inom de tre dimensionerna. Resultatet visas såväl övergripande som inom olika avdelningar och andra organisatoriska och demografiska grupperingar.
  • Er organisations engagemangsnivåer i jämförelse med andra organisationer.
  • Ledarstil(ar) i er organisation och konsekvenser för medarbetarengagemanget.
  • Analys av er organisations engagemangsnivåer (svagheter, risker, styrkor, förbättrings- och utvecklingsområden).
  • Rekommenderade åtgärder för att öka och/eller bibehålla engagemanget i er organisation.

Thomas360 är ett anpassningsbart 3600 feedbackverktyg som visar: 

  • Hur en individ bedöms inom utvalda kompetenser som är av vikt för en specifik roll eller befattning.
  • Skillnaden mellan hur individen bedömer sig själv inom dessa kompetenser och den bedömning som omgivningen gör av individen.
  • Vilka kompetenser som individen prioriterar i rollen och hur omgivningen gör samma prioritering.
  • Individens styrkor och utvecklingsområden i rollen.
  • Vilka kompetenser individen bör arbeta med för att utvecklas.
  • Organisatoriska utmaningar kopplade till rollen.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer